Disclaimer

1.1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder (i) ‘wij’ of ‘ons’: Logi-Cal BVBA, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, Tel: +32/(0)474/92.79.01, BTW: BE 0649.860.309, info@opti-build.be ; (ii) ‘Website’: www.opti-build.be en afgeleiden, door Logi-Cal BVBA ontwikkeld en beheerd; en (iii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de Website.


1.2. Toegang tot de Website

De toegang tot de informatie op de Website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Wij kunnen deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.


1.3. Informatie op de Website

Wij beheren de Website en passen ze voortdurend aan teneinde u de meest recente informatie te verschaffen. Wij beogen u zo goed mogelijk via de Website te informeren.

Indien onjuiste informatie op de Website zou worden gepubliceerd, zullen wij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

Door het louter raadplegen van de Website worden wij tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van ons nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.


1.4. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan ons te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden.

De Website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan ons, hetzij totaal onafhankelijk zijn van ons. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van u aangebracht. Wij controleren (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra wij met zekerheid kennis hebben van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van ons overeenstemt, zullen wij de hyperlink naar deze website verwijderen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van de hyperlink naar de desbetreffende website.


1.5. Intellectuele eigendomsrechten

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, onze maatschappelijke naam en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe onze intellectuele eigendomsrechten en/of die van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag u, zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming, informatie van deze Website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Wij machtigen u eveneens om de gegevens van de Website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te treffen die wij doeltreffend achten teneinde de aantasting van onze intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.


1.6. Aansprakelijkheid

Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op ons betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.

Door de Website te bezoeken, aanvaardt u om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op u te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan uw computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.


1.7. Veiligheid van de Website

Teneinde de veiligheid van de Website te waarborgen, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de Website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.


1.8. Toepasselijk recht

Vermits u door uw bezoek aan de Website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt valt.Privacyverklaring


In deze privacyverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: Logi-Cal BVBA, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, Tel: +32/(0)474/92.79.01, BTW: BE 0649.860.309, www.opti-build.be en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.


2.1. Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.


2.2. Welke gegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

U heeft de mogelijkheid ons e-mails toe te sturen via onze website. Die boodschappen worden bezorgd aan de betreffende personen binnen onze organisatie, die er naar goed vermogen op kunnen antwoorden, doch hiertoe niet verplicht zijn.

Als u ervoor kiest ons persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres of andere informatie waarvan u het nuttig acht om ons te bezorgen, verwerken wij die gegevens op vertrouwelijke wijze overeenkomstig de bepalingen van deze verklaring en de in België geldende wettelijke bepalingen.

Onder "verwerking" verstaan wij elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen. "Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Wet van 8 december 1992.

Indien u ons uw persoonsgegevens verstrekt, nemen wij ze op in ons systeem en kunnen wij ze verwerken:

  • om te antwoorden op uw verzoek
  • met oog op verbetering van de kwaliteit van onze diensten of informatie
  • om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten
  • om u op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen

Door ons persoonsgegevens te verstrekken, verleent u ons de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Tevens stemt u er hierdoor uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan [onze dochterondernemingen, onze commerciële partners, etc.]. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden overgemaakt aan derden, kan u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u de persoonsgegevens verstrekt hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.


2.3. Uw rechten

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen. U beschikt eveneens over een wettelijk recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres info@opti-build.be hetzij via de bovenstaande contactgegevens.


2.4. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan de website te optimaliseren. Gelieve onze cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie omtrent ons cookiebeleid.


2.5. Nog vragen?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres info@opti-build.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32/(0)2/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).Cookieverklaring


In deze cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: Logi-Cal BVBA, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, Tel: +32/(0)474/92.79.01, BTW: BE 0649.860.309, www.opti-build.be en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.


3.1. Algemeen

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze websites worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.


3.2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen (zie titel 3.4).


3.3. Welke cookies gebruiken wij?

Op onze websites worden sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten) gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Processen: Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.
  • Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.
  • Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.
  • Reclame: De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen.
  • Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina's die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.

3.4. Beheer van cookies

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het "Help"-menu van uw internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.


3.5. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres info@opti-build.be.